صنعت بهامین تبریز

اخبار داخلی

1) دوره آموزشی سمینار بازاریابی ویژه مدیران در تاریخ 1393/12/5 به مدت 6 ساعت برگزار گردید. 

2) دوره آموزشی مستندات و الزامات (IMS) در تاریخ 1394/2/16 لغایت 1394/2/18 به مدت 20 ساعت برگزار گردید. 

3) دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی مطابق با استاندارد شماره 1-6303 در تاریخ 1394/3/7 لغایت 1394/3/8 به مدت 16 ساعت برگزار گردید. 

4) دوره آموزشی مروری تخصصی تر بر الزامات و استاندارد ایزو 9001 در تاریخ 1394/3/29 به مدت 8 ساعت برگزار گردید. 

5) دوره نظام مدیریت دانش (KM) در تاریخ 1394/4/14 لغایت 1394/4/17 به مدت 20 ساعت برگزار گردید. 

6) دوره مبانی مدیریت زنجیره تامین در تاریخ 1394/4/20 لغایت 1394/4/23 به مدت 26 ساعت برگزار گردید. 

7)دوره آشنایی با سامانه جدید جامع تدوین استاندارد ملی به مدت 4 ساعت در تاریخ 1394/04/14 از ساعت 9 الی 13 برگزار گردید. 

8) دوره آموزشی FMEA در تاریخ 1394/4/24 لغایت 1394/4/26 به مدت 16 ساعت برگزار گردید.