صنعت بهامین تبریز

استانداردهای تدوین شده

13271-1 13503-2
16501 16502
16503 18362
18363 18364
18365 18524
18525 18734
18735 18736
18737 18738

-- در صورتی که برای یک محصول تولیدی استاندارد ملی موجود نباشد، این شرکت آماده ارائه مشاوره، برای انجام تدوین استاندارد ملی برای آن محصول می باشد.