صنعت بهامین تبریز

دوره های آموزشی

استاندارد بازرسی
عمومی قوانین مالیاتی ، بیمه و چک
مالی ، اداری و حسابداری مدیریت
نرم افزارهای تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی
5S