صنعت بهامین تبریز

طرح های توجیهی صنایع

این شرکت با داشتن جواز فعالیت فنی و مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده مشاوره و ارائه طرح های توجیهی صنعتی می باشد.