صنعت بهامین تبریز

نشان GMP

مخفف (Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت می باشد که از جمله استانداردهای پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد. مبانی GMP با تمرکز بر ساختارهای محیطی و نیز لوازم و تجهیزات مورد استفاده درفرآوری غذا،دارو و مواد افزودنی ، راهکار عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به منظور رسیدن به یک زیرساخت مناسب ارائه می دهد. اصول GMP می تواند به عنوان ابزار پایش در ارزیابی سطح بهداشتی زیر ساخت های مرتبط با فرآوری محصول در سازمان های فعال در حیطه مواد غذایی ، دارویی مواد افزودنی به کار گرفته شود.