صنعت بهامین تبریز

کاریابی رایگان

باتوجه به موضوع فعالیت شرکت صنعت بهامین تبریز ، برای معرفی نفرات تحصیل کرده برای مسئولیت فنی شرکتهای طرف مشاوره ، از متقاضیان جویای کار با تحصیلات فنی ، غذایی ، کشاورزی ، شیمی و عمران دعوت می شود با ارسال رزومه کاری و تحصیلی خود به آدرس ایمیل این شرکت ، ما را در این امر یاری فرمایند. 
ذکر شماره تماس، آدرس ایمیل، رشته تحصیلی الزامی می باشد. 
اولویت معرفی به کار با کسانی خواهد بود که با حضور در دوره های آموزشی این مرکز توان علمی و فنی خود را ارتقا بخشند.

ایمیل:
info@isiriservice.ir
abehaminfar@yahoo.com