صنعت بهامین تبریز

10004

سیستم رضایت مشتریان :
ضایتمندي مشتریان نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کننده عمل می کند. براي مثال اگر مشتریان به وسیله خدمات خاصی رضایتمند شوند، به احتمال زیاد خرید خود را تکرار خواهند کرد و وفاداري مشتري کلید موفقیت تجاري است و مفهوم مشتري وفادار افزایش قابلیت سوددهی (ارزش آفرینی) در هزینه هاي پایین است. این استاندارد سازمان ها را در جهت دستیابی به اهداف زیر هدایت می نماید :

-- کاهش و به حداقل رساندن نارضایتی مشتري
-- کارایی و اثربخشی فرایندهاي سازمان
-- بهبود کیفیت خدمات
-- تامین نیازها و انتظارات مشتریان.