صنعت بهامین تبریز

14001

سیستم مدیریت زیست محیطی 14001:2004 :
عنوان یک عنصر مؤثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده و نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده و مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. مزایای استاندارد های :ISO 14001 
-- کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع 
-- جلوگيري از آلودگي محيط زيست 
-- حفظ منابع طبيعي 
-- بهبود ايمني و بهداشت 
-- مديريت پسماندها و کاهش ضایعات 
-- كاهش مصرف منابع طبیعی و اولیه 
-- کاهش مصرف انرژی 
-- توسعه پايدار و ارتقاء بهره وری 
-- اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی و کاهش شکایات و جریمه ها 
-- افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی