صنعت بهامین تبریز

17020

سیستم مدیریت سازمانهای بازرسی کننده :
استاندارد ایزو17020- معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده –ISO/IEC 17020 هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف ، قطع نظر از بخش مورد بازرسی می باشد. این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید. این استاندارد برای استفاده سازمان های بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و نیز سایر سازمان های مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده در نظر گرفته شده است. این مجموعه از معیارها ممکن است هنگام به کارگیری در بخش های خاص با بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد. این استاندارد آزمایشگاه های آزمون ، سازمان گواهی کننده یا اظهار انطباق توسط عرضه کنندگان را که معیارهای مربوط به آنها در سایر استانداردهای اروپایی سری EN 45000 ذکر شده است در بر نمیگیرد.