صنعت بهامین تبریز

17025

سیستم تأیید صلاحیت و مدیریت آزمایشگاه :
الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025 این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین می شود و در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد شده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد. این استاندارد درمورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلا شامل آزمایشگاههای شخص اول ، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاه هایی است که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل می دهد. استاندارد 17025 ISO در مورد کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان با گستره حوزه فعالیت های آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد. هر گاه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت مذکور در این استاندارد ، از قبیل نمونه برداری و طراحی و ابداع روش های جدید را انجام نمی دهند ، الزامات مذکور در بندهای مربوط به این فعالیت ها اعمال نمی شود.