صنعت بهامین تبریز

18001

ارزیابی مخاطرات و شناسایی نقاط کنترل بحرانی :
OHSAS سرواژه ( Occupational Health and safety Assessment series ) به معنی سري ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشدکه نيازمندي هايی را براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای بيان مي دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسكهاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارائی آن را بهبود بخشد. 
اهداف OHSAS 18001 عبارت است از : 
1- ارتقاء و حفظ بالاترين درجه سلامتي جسمي – روحي و اجتماعي برای تمام ذینفعان 
2- پيشگيري از خروج كارگران از شغلشان بدليل شرايط كاري 
3- محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ريسك هاي منتج از فاكتورهاي مضر سلامتي 
4- نگهداري كاركنان در محيط كاري كه شرايط فيزيكي و رواني آن پذيرفته شده باشد. 
5- جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و... . 

مزاياي پياده سازي OHSAS 18001 : 
پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مزايایي در پي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. 
-- نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني 
-- ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد 
-- افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت 
-- ايجاد محيطي امن و سالم 
-- كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي 
-- كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان 
-- رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي مي شود 
-- اثبات ارزش و جايگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترين سرمايه جامعه