صنعت بهامین تبریز

22000

ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی :
سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در سازمان ، تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه خطرات ایمنی مواد غذایی، فرآورده های فراهم شده و اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد. در سیستم ISO 22000 لازم است که سازمان از یک رویکرد فرآیندی پویا و نظام مند به منظور تکوین سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استفاده نماید. 

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنایع غذایی: 
-- اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنها 
-- حذف خطرات میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی از محصول و ارتقاء کیفیت محصول 
-- ایجاد فرصت های تجاری بین المللی 
-- ایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استاندارد 
-- جلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتری 
-- ایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحی 
-- رفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایش 
صرفه جویی در هزینه ها