صنعت بهامین تبریز

HSE-MS

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار :
بعداز پیدایش استانداردهایی در خصوص مدیریت محیط زیست و همچنین مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی، الگوهایی توسط بعضی مراجع (علی الخصوص در صنعت نفت) منتشر شده است. 
این الگو که HSE ترکیبی معروف به مشهور تین آنها الگوی shell و (E&P Forum) می باشند. 
OGP اگرچه هنوز به عنوان یک استاندارد رسمی بین المللی شناخته نشده اند و لیکن توسط مراجع مختلفی (از جمله وزارت نفت ایران) مورد تائید قرار گرفته و پیاده سازی آنها برای شرکتهای فعال دربعضی صنایع الزامی شده است. 
اخذگواهی نامه ی الگوی انطباق با HSE برای همه ی سازمان ها و شرکت ها امکان پذیر بوده وعلی الخصوص برای شرکت های فعال در بخش انرژی همچون نفت،گاز،پتروشیمی،برق،آب،شرکت های مهندسی مشاوره و پیمانکاران EPC توصیه می گردد.