صنعت بهامین تبریز

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه Integrated Management System (IMS) :
برای سازمانهایی که می خواهند سرآمد باشند استقرار یک سیستم یکپارچه به عنوان نقطه آغازی که در جهت ارتقاء رفتار و ساختار سازمان در جهت به کارگیری اصول بنیادی مدیریت کیفیت جامع خواهد بود.ممکن است احساس نیاز به این سیستم بنابر دلایلی همچون انتظارات مشتریان ، الزامات قانونی ، الزام دولتی باشد. در نتیجه سازمان با توجه به موارد فوق نسبت به پیاده سازی الزامات استانداردهای ذیل اقدام خواهد کرد. 
ISO 18001:2007 
ISO 14001:2004 
ISO 9001:2008 

مزایای استاندارد IMS : 
-- صرفه جویی در هزینه 
-- پیاده سازی همزمان سه استاندارد 
-- سهولت در اجرای سیستم ها 
-- تمرکز بر خواسته های مشتریان 
-- اندازه گیری ایمنی و زیست محیطی 
-- اولویت بندی و تمرکز بر بهبود مستمر 
-- هموارسازی سیستم های مختلف مدیریتی 
-- ارائه چارچوبی برای توسعه سازمان 
-- افزایش میزان رضایت مشتری 
پس از پیاده سازی و توسعه IMS در سازمان، ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه انجام می گردد تا از برآورده شدن الزامات مربوط به سه استاندارد حاصل شود.