صنعت بهامین تبریز

IWA 1:2005

استاندارد راهنمایIWA1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند : 
دامنه کاربرد استاندارد IWA 1:2005 
کلیه سازمان های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی ، بیمارستان ها ، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمانهای مرتبط بدون توجه به نوع ،اندازه و محصول یا خدمتی که ارائه می نمایند و تولید کنندگان /توزیع کنندگان محصولات دارویی 
معرفی: 
با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبتبه سایر صنایع و بخش های کسب و کار تفسیر می شوند. استاندارد IWA 1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را بایک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است: 
در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیمار به شکل فیزیکی و فکری در فرایند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشد و متخصص مربوطه و بیمار می باشد. 
ممکن است مشتری دارای دانش ناچیزی در خصوص جنبه های تخصصی خدمات قابل ارائه باشد در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشدو متخصص تاثیر بیش تری در شکل و نوع خدمات قابل ارائه دارد. 
عمولا خرید و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی دارای دو شکل جداگانه می باشند (شرکت بیمه خریدار خدمات می باشد و بیمار این خدمات را دریافت می نماید) در نتیجه ارائه دهنده خدمات باید نیازهای کیفی دو مشتری عمده خود را در نظر بگیرد: بیمار و خریدار خدمات 
خدمات بهداشتی و درمانی دارای پیچیدگی هایی در روابط و تعامل میان بیماران ،متخصصین ،تامین کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ، شرکت های بیمه ،صنایع و مراجع دولتی می باشند. علاوه بر این خدمات بهداشتی و درمانی در معرض تغییرات سریع فناوری نیز قرار دارند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات بهداشتی و درمانی قابل ارائه تاثیر گذارند را به منظور بررسی اینکه آیا الزامات را برآورده نموده اند یا خیر تحت کنترل قرر داد. 
هدف از تدوین راهنمای جداگانه برای مراکز بهداشتی و درمانی به شرح زیر می باشد: 
1-بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی 
2-بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری 
3-ارتقای تصویر سازمان در جامعه ، افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری جهت ارزش گذاری 
بر کیفیت یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصصی و بخشی در استانداردهای بین المللی مربوط به سیستمهای مدیریت کیفیت که بیش تر در سایر بخش های صنعتی و خدماتی استانداردهای تخصصی مشابهی عرضه شده بودند. 
مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA1:2005 : 
-- بهبود کیفیت خدمات 
-- حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی 
-- بهبود شایستگی ها و محیط کارکارکنان 
-- بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه های ناشی از کیفیت پایین