صنعت بهامین تبریز

TS16949

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروساری : 
چه کسی سود می برد؟ 

عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم ، کارخانه های خودروسازی که هدفشان حفظ و یا به دست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالاتر است. شرکت های دارنده گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت سری ISO 9001 که مایل به رشد و توسعه استراتژی سیستم کیفیتی خود می باشند. 
چه چیزی به دست می آید؟ 
-- بهبود استراتژی شرکت 
-- رضایت کارکنان 
-- رضایت مشتریو تولیدکنندگان 
-- فرآیند بهبود مستمر 
-- توجه به پیشگیری از بروز خطا 
-- استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند 
-- ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها 
-- اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند