صنعت بهامین تبریز

TS29001

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گازو پتروشیمی : 
استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های در یابی برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید. 
اتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این سازمان نموده است. 

برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است : 
-- آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان(پیمانکاران) 
-- نظم ونظافت محیط کار 
-- توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول 
-- ثبت دانش فنی در مراحل طراحی 
-- توجه به گستره زنجیره عرضه 
بادر نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ISO/TS29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.